Põhikiri

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimeks on Eesti Pensionäride Ühenduste Liit (lühendatult EPÜL), inglise keeles Estonian Association of Pensioners’ Societies;
1.2 Ühingu asukoht: Eesti Vabariik, Tallinn;
1.3 Ühing on avalikes huvides ja heategevuslikult tegutsev, kasumit mittetaotlevate juriidiliste isikute vabatahtlik liit;
1.4 Ühingu eesmärgiks on:
1.4.1 oma liikmete ja toetajaskonna ühendamine eakate inimeste sotsiaalse turvalisuse tagamiseks, nende õiguste kaitseks, seltsitegevuse ja abivajavate vanurite hoolekande edendamiseks;
1.4.2 sotsiaalarengu toetamine, kultuuri, hariduse, tervise ja füüsilise heaolu edendamine;
1.4.3 koostöö tegemine organisatsioonidega, kelle tegevus vastab Ühingu põhikirjale;
1.5 Ühing võib teha kõiki seaduses sätestatud tehinguid, mis seonduvad tema tegevusega ja mis on vajalikud Ühingu eesmärkide saavutamiseks;
1.6 Ühingul on õigus asutada ja omada iseseisvalt tegutsevaid õppe-, huvi- ja heategevus- ning muid asutusi, kui nende tegevus vastab Ühingu põhikirjale;
1.7 Ühingul on oma sümboolika ja arvelduskonto pangas;
1.8 Ühing vastutab kohustuste täitmisel oma varaga;
1.9 Majandusaasta algus 01. jaanuaril ja lõpp 31. detsembril;

2. LIIKMELISUS
2.1 Ühingusse kuuluvad senised Eesti Pensionäride Liidu ja Eesti Pensionäride Ühenduse organisatsioonid;
2.2 Ühingusse võivad kuuluda organisatsioonid, kes esitavad juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse;
2.3 Ühingu liikmeteks vastuvõtmise otsustab juhatus;
2.4 Ühingu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda;
2.5 Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta korduvalt rikub Ühingu põhikirja või muul viisil kahjustab Ühingu mainet ja tegevust;
2.6 Ühingu liige ei vastuta Ühingu võlgade eest;

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikmete õigused ja kohustused sätestatakse Eesti V abariigi seaduste ja käesoleva põhikirjaga; 3.2 Ühingu liikmel on õigus:
3.2.1 osaleda nende poolt valitud volinike kaudu Ühingu juhtimis- ja kontrollorganite valimistel;
3.2.2 saada teavet Ühingu tegevuse kohta; 3.2.3 astuda Ühingust välja;
3.3 Ühingu liige on kohustatud:
3.3.1 osalema Ühingu tegevuses;
3.3.2 täitma põhikirja ja vabariigi seadusandlikest aktidest tulenevaid nõudeid;
3.3.3 hoidma kõrgel Ühingu mainet;

4. JUHTIMINE
4.1 Ühingu kõrgemaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolekutel valitud volinikest koosnev Volikogu;
4.2 Volinike koosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu küsimustes, mis ei kuulu seaduse või käesoleva põhikirja järgi kohaselt Ühingu juhatuse või mõne teise organi pädevusse;
4.3 Volikogu pädevusse kuulub:
4.3.1 põhikirja muutmine ja täiendamine;
4.3.2 Ühingu eesmärkide ja tegevusalade muutmine;
4.3.3 juhatuse valimine;
4.3.4 revisjonikomisjoni valimine;
4.3.5 Ühingu eelarve, juhatuse liikmete tasustamise korra, juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
4.3.6 Ühingu tegevuse lõpetamine ja Ühingu likvideerimine;
4.4 Volikogu toimub vähemalt kord aastas;
4.5 Volikogu koosoleku kutsub kokku juhatus, teatades volinikele aja, koha ja päevakorra vähemalt 7 päeva enne koosolekut;
4.6 Erakorraline Volikogu koosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt, revisjonikomisjoni või 1/10 Ühingu liikmete nõudmisel;
4.7 Volikogu koosolek on õiguspädev, kui koosolekul osaleb või on esindatud üle poole volinikest;
4.8 Kui väljakuulutatud Volikogu koosolekule ei ilmu vajalik arv volinikke, siis teistkordselt kokkukutsutud koosolek on õiguspädev, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt kaks volinikku;
4.9 Volikogu koosolekut juhatab selleks valitud volinik. Koosolekud protokollitakse ja selle kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija;
4.10 Volikogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;
4.11 Ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks või Ühingu tegevuse lõpetamiseks on vajalik kahe kolmandiku koosolekul osalenud volinike nõusolek;
4.12 Volikogu valib kuni 19-liikmelise juhatuse kolmeks aastaks. Juhatuse liikmete arv määratakse Volikogu koosolekul;
4.13 Volikogu valib 3-liikmelise revisjonikomisjoni kolmeks aastaks;
4.14 Volinikud valitakse Ühingusse kuuluvates kohalikes organisatsioonides kolmeks aastaks arvestusega üks volinik kuni 600 liikme kohta;

5. JUHATUS JA REVISJONIKOMISJON
5.1 Ühingu tegevust juhib ja Ühingut esindab juhatus;
5.2 Juhatus:
5.2.1 määrab esimehe, aseesimehed ja võtab tööle vajalikud töötajad;
5.2.2 suhtleb eesmärkide saavutamiseks riiklike ja omavalitsuse institutsioonidega, erakondade, ettevõtete, muude organisatsioonide ja üksikisikutega;
5.2.3 peab koosolekuid vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kolme kuu jooksul;
5.2.4 peab liikmete arvestust;
5.2.5 korraldab asjaajamist ja Ühingu raamatupidamist vastavalt Raamatupidamisseadusele ja tagab dokumentide säilimise;
5.2.6 korraldab koosolekute protokollimise ja tagab nende säilitamise;
5.2.7 korraldab Ühingu varade ja rahaliste vahendite arvestust ning kasutamist;
5.2.8 koostab majandustegevuse aruande ja esitab volinike koosolekule kinnitamiseks vastavalt seaduses sätestatud tähtajale;
5.2.9 kinnitab punktis 1.6 nimetatud asutuse juhatuste koosseisu ja aruanded;
5.2.10 juhatus võib hüvitada juhatuse liikmete ja aktiivi kulutusi, mis on seotud tööülesannete täitmisega vastavalt esitatud kuludokumentidele;
5.3 Ühingut esindab kõikides tehingutes esimees või aseesimehed üksinda, ülejäänud liikmed ainult koos esimehega;
5.4 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse koosseisust. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemise võrdsuse korral on otsustav juhatuse esimehe hääl. Eriarvamuste korral on juhatuse liikme(i)l õigus anda oma seisukoht lisana kirjalikult, mis lisatakse protokolli juurde;
5.5 Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui hääletatakse kirjalikult või elektrooniliselt, kui otsuse poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest;
5.6 Juhatuse liikme võib juhatuse koosolek tagandada, kui ta ei täida Ühingu põhikirjas ettenähtud kohustusi või oma tegevuse ja käitumisega kahjustab Ühingu ning tema juhatuse mainet. Otsuse kinnitab Volikogu;
5.7 Juhatuse tegevust kontrollib revisjonikomisjon, kes esitab oma arvamuse volinike koosolekule;

6. ÜHINGU VARA
6.1 Ühingu vara moodustavad eraldised, annetused, eriotstarbelised laekumised ja rahalised vahendid, mida võidakse saada põhikirjalise tegevuse vajadusteks korraldatavatest tasulistest üritustest ja muudest allikatest;
6.2 Ühingu ja tema liikmete rahalised suhted on piiritletud Mittetulundusühingute seadusega;

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE
7.1 Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras;
7.2 Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või kohalikule omavalitsusele;

Põhikiri vastu võetud:

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu volinike koosolekul 18. mail 2010