Eesmärgid

EESTI PENSIONÄRIDE ÜHENDUSTE LIIT

on oma 27000 liikmega suurim pensionäre esindav organisatsioon Eestis, mis oma tegevuses toetub koostööle valitsusasutuste, Eesti Noorteühenduste Liidu ja teiste kolmanda sektori organisatsioonidega.

Tegevuse laiem eesmärk on – aidata kaasa Heaolu arengukavas sisalduvate Aktiivsena Vananemise  strateegiliste eesmärkide elluviimisele.

Suurima pensionäre koondava organisatsioonina, viia informatsioon nende probleemide ja tuleviku visioonide kohta otsustajateni.

Toetada majanduslikult, juriidiliselt ja poliitiliselt liikmeorganisatsioone nende igapäevases tegevuses.

Aidata arendada infovahetust sotsiaalmeedia võimalusi kasutades.

Võtta seoses tehniliste võimaluste avanemisega kasutusele,  videotes talletatud, pensionäre puudutava info edastamine.

Teha ettepanekuid pensionäride sotsiaalse olukorra parandamiseks liikmelisuse kaudu Vanemaealiste Poliitika Komisjonis ja Eesti Haigekassa Nõukogus.

Seoses haldusreformiga ja kaasamaks pensionäre kohalike omavalitsuste otsustusprotsessidesse, algatada seadusandlik protsess  Eakate Nõukogude institutsiooni seadustamiseks.

Arendada koostööd Eesti Noorteühenduste Liidu ja Puuetega Inimeste Kojaga.

Tihendada sidemeid Balti-ja Põhjamaade pensionäride organisatsioonidega.

Viia Eesti pensionäride ideid ja visioone Euroopasse AGE-Platform Europe liikmelisuse kaudu.