Aasta 2011

Eesti  Pensionäride Ühenduste Liidu  tegevusest

                                      2011.  aastal

 •  11. veebruaril toimus Rahvusraamatukogus avalik  arutelu teemal Pensionireformi perspektiivid lähiaastatel“. Arutelule olid kutsutud nii spetsialistid kui ka erakondade esindajad.
 •  27. veebruaril toimus Eesti iseseisvuspäeva kontsert eakatele Nõmme Kultuurikeskuses.
 •  27. aprillil pöördusime Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poole nõudmisega kavandada Euroopa Sotsiaalharta eakate vaesusriski langemise ja tõrjutuse kaitset käsitlevate artiklite 23 ja 30  täitmist ja ratifitseerimist tagavad meetmed.
 •  Pöördusime aprillis koos Puuetega Inimeste Koja ja Patsientide Esindusühinguga  Sotsiaal- ja rahandusministri poole, et pensionäride tulumaksust laekuvat osa kasutataks sotsiaalkulude katteks. Pidasime oma pöördumises silmas taastus- ja hooldusravi ning hoolekannet. Tegime ettepaneku lõpetada pensioni teise samba finantseerimine sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osakust.
 •   17. mail võttis EPÜL volikogu vastu otsuse korraldada allkirjade kogumine protestimaks sotsiaalmaksule 4000 eurose ülempiiri kehtestamise ettepaneku ja elektrihinna tõusu vastu. Protestikampaaniaga  ühines 11 440  inimest. 7. veebruaril 2012 anti protestikampania allikirjad üle Riigikogu juhatuse esimehele Ene Ergmale.
 •  30. septembril toimus Türi Kultuurimajas konverents Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011, aktiivsena vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsusele pühendatud Euroopa Aasta 2012.

Kuna 2011. aasta on EL vabatahtliku tegevuse aasta, otsustati senisest enam pöörata tähelepanu vabatahtlike tegevusele ja selle tunnustamisele. Aktiivsemaid vabatahtlikus tegevuses osalenuid märgiti ära EPÜL aukirjaga. Aukirja saajaid oli 20 inimest.

 •  11. oktoobril toimus ettevalmistav  kohtumine Helsingis Soome ja Rootsi pensionäride organisatsioonide esindajatega 2012. aastal toimuvaks rahvusvaheliseks konverentsiks.
 •  16. detsembril toimus kontsert Jõuluootus Kaarli kirikus.
 •  Tallinnas alustati projektiga  „Vaata hindu“, www.vaatahindu.ee
 •  2011. aasta lõpul alustati koostööd Eesti Noorteühenduste Liiduga.
 •  Jätkub tihe koostöö Kolmanda Nooruse Rahvaülikooliga, kus Tallinna pensionäridel on võimalus osaleda huvitavatel loengutel. Loengutel esinevad tuntud professorid, arstid ja poliitikud. Toimub ka keelte ja kodunduseõpe väiksemates gruppides.
 •  Jätkub tasuta õigusabi andmine eakatele inimestele Tallinnas, Põlvas, Rakveres, Keilas ja Pärnus.
 • Osaleme ja  teeme koostööd Sotsiaalministeeriumi Eakate Poliitika Komisjonis.
 •  Oleme esindatud Eesti Haigekassa Nõukogus.
 •  Koostöö 39 piirkondliku organisatsiooniga on pidev. Osaleme piirkondlike organisatsioonide poolt korraldatud üritustel.