Eetikakoodeks

 
Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED
Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜl on selge ja arusaadav missioon : Pakkuda majanduslikku, juriidilist ja sotsiaalpoliitilist abi liikmesorganisatsioonidele nende eesmärkide ja tegevuste elluviimisel. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2.Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid ja toetajaliikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜi missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
16. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ ja seal tegutsevad isikud ning organisatsionid hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.
Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.
Sallivus
22. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Eesti Pendionäride Ühenduste  Liit MTÜ ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.
 
Aluseks on võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.