Aasta 2018

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ettevõtmistest 2018.aastal

2018.aasta algus oli seotud Eakate Nõukogude seadustamise protsessiga. Nagu oodata võis, oli põhiseaduskomisjoni otsus negatiivne. Põhjendati seda KOV-de enesekorralduse riivega, misssuguse põhjenduse esitas ka endine minister Arto Aas. Põhiseaduskomisjoni arvates omavalitsuse korralduse praegune seadus, mis kohustab moodustama volikogu, vallavalitsuse ja revisjonikomisjoni ei ole enesekorralduse riive, aga kui sinna lisada täiendav klausel siis on juba riive. Noorsooseaduses olev klausel noorte volikogude moodustamise kohta ei ole riive. Esindusdemokraatia praegusel kujul ei kindlusta vanemaealiste osalemist KOV-de-de otsustusprotsessides. Valisime 2018.aastal Haigekassa Nõukogu liikmeks Sulev Mäeltsemehe, kellele anti kaasa soovid eriarstiabi järjekorra pikkuse vähendamiseaks ja hambaravi toetuse andmise aluste muutmiseks.

 Praeguses koalistsioonilepingus on märgitud:,,Kaasame eakaid ühiskondlikult oluliste küsimuste aruteludesse läbi eakate nõukogude“. Me ei saa täielikult loota sõnadele kaasame, parandame, suurendame. Kas alustada kogu protsessi algusest?

11.veebruaril oli EPÜL esindatud seenioride vabaaja messil Pärnus. Jaotasime Eakate Nõukogude teemalisi raklaamlehti ja rääkisime külastajatega.

Vabariigi 100.aastapäeva tähistamist Rahvusraamatukogus  koos peaministri, sotsiaalministri ja meie aktiivsete liikmetega mäletame kindlasti kauemgi.

23.märtsil Paide Pensionäride Koondise üldkoosolekul informeerisin kohalolijaid eelnevalt läbiarutatud EPÜL-i tegevusest, WHO ülemaailmsest eakate diskrimineerimise vastasest kampaaniast ja UN Open End Working Group on Ageing tegevusest.

5.aprillil kirjutasid Tallinna Linnavalitsus ja EPÜL alla lepingu, mille tulemusena  kõigis Tallinna linnaosades moodustati Eakate Nõukogud.

24.mail juhatuse koosolekul sedastati, et EPÜL ei  ole rahul võrdse kohtlemise seaduse seletuskirjaga, kus pankade ja kindlustuse diskrimineerivat poliitikat eakate suhtes õigustati. Võeti teadmiseks A.Ergma info nn.Balti projekti arengust. Seoses Justiitsministeeriumi täiendava finantseeringuga kaaluti võimalusi täiendavates asustatud punktides tasuta õigusabi osutamiseks.  

Otsustati kutsuda volikogu koosolekule sotsiaalministeeriumi  esindaja täiendava info saamiseks võrdse kohtlemise seaduse kohta.

Volikogu koosolekul 30.mail,  see ettekanne meile täiendavat selgust ei toonud. Seaduseeelnõus oli peamine rõhk pandud seksuaalvähemuste ja puudega inimeste õigustele.

Konsultatsioonide käigus kooskõlastasime pensionikindlustuse seaduse muudatused, mis käsitlevad kindlustusosakute küsimust. Edaspidi mõlemad, nii töötatud aastad  kui palk, võetakse arvesse pensioni määramisel.

10.augustil, Arvamusfestivalil Paides, edastasin pensionäride nägemuse strateegia 2035 arutelul.Täpsustasin eakate muresid.  Strateegia tundus  ulmelisena.

4.08. Kohtusime koos juhatuse liikme Maire Miglaiga Pärnu aselinnapea Marko Šoriniga Eakate Nõukogu teemal.

3.09 Haapsalus kohtusime koos juhatuse liikme Koidula Sildrega Haapsalu linnapea Urmas Suklesega, ikka Eakate Nõukogu teemal.

11.10.Viibisin külalisena Keskerakonna kongressil. Oma kõnes puudutasin meid huvitavaid teemasid:Eakate Nõukogud, erakorraline pensionitõus, maksuvaba tulu.

17.oktoobril oli järjekordne juhatuse koosolek . Peamised küsimused olid eelarve projekt, kodulehega seonduvad probleemid.

25.11. Lääne Virumaa Eakate Päeval  oli võimalus Arutada Eakate Nõukogude moodustamist Rakvere aselinnapea Triin Vareki ja Tapa vallvanemaga.

13.dets. juhatuse koosolekul olid peamised teemad: kodulehe probleemid lahendada 1.märtsiks, manifest Europarlamendi valimisteks, üksinda elavad eakad,nende mured ja kuidas nendeni jõuda.

Tasuta õigusabi,  meie üha  keerukamaks muutuva seadusandluse puhul on vanemaealistele hädvajalik. 2018.a.osutati tasuta õigusabi 817 tundi 9 erinevas vallas/linnas.

EPÜL finantseeris osaliselt Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli tegevust Tallinnas ja Ida-Virumaal.

Aktiivsena Vananemise Strateegia praktikasse! Oleme AVS-i indexi järgi Euroopa esimeste hulgas