Aasta 2015

EESTI PENSIONÄRIDE ÜHENDUSTE LIIT

aastal 2015

Sotsiaalministeeriumi poolt 10. märtsil 2015. korraldatud kokkusaamisel tutvustati sihtrühmadele riikliku pensioniseadusega seonduvaid küsimusi.

Taotlesime pensionäride esindaja osavõttu projektimeeskonnast.

Tulenevalt palkade suurest erinevusest muutuvad erinevused pensionite vahel järjest suuremaks.

EPÜL-i vastavasisuline töörühm kooseisus Andres Ergma, Rein Kriis ja Aare Kitsing leidis, et miinimumpension peaks olema mitte vähem kui 40% keskmisest netopalgast. Käsitleti võimalust seostada pensioniiga keskmise elueaga.

2013. aastal läbiviidud küsitluse põhjal pensionäride hulgas selgus, et sotsiaalse jätkusuutlikkuse pensionäridele tagaks pension 500 € kuus.

Pensioni indeksi praegust metoodikat peaks analüüsima. Tuleks kehtestada abikaasa surma tõttu üksikuks jäänud pensionäridele pensionilisa.

 

Läbiviidud küsitluses, mis käsitles suhtumist Eakate Nõukogude moodustamisse kohalike omavalitsuste juures saadi 40 vastust. Nendest ei olnud eitaval seisukohal ükski omavalitsus.

Otsustati esitada taotlus arutamaks Eakate Nõukogude moodustamise vajadusega seonduvat  sotsiaalministeeriumi juures tegutsevas Eakate Poliitika Komisjonis.

2015. aastaks eraldati Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule  tegevustoetust summas 25 000 €. Tegevuse täiendavaks finantseerimiseks esitati 4 projekti.  Positiivne vastus saadi kahe projekti osas (KNRK ja tasuta juriidilise abi osutamine). Liikmesorganisatsioonidele eraldati EPÜL-i poolt 10 tuh.€.

Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli loengud ja õppused keele ning kodunduse gruppides toimusid vastavalt planeeritule.

Kuna üritused olid populaarsed kehtestati eelregistreerimise nõue.

Seoses sotsiaalvõrgustike tähtsusega info vahetamisel kaasajal kuulati ära ka mitmeid spetsialiste, et paremini mõista nende toimemehhanisme. Diskuteeriti pensionäride võimaluste üle selles osas, silmas pidades ka juba  asetleidvat sunddigitaliseerimise protsessi, mis toimub meist sõltumatult.

Tasuta juriidilist abi pensionäridele osutati 1395 tunni ulatuses.